תנאים דומי

(שימו לב!! חל איסור לפרסם ו/או לרמוז על שירותים בעלי אופי מיני ו/או בדסמי בתשלום ו/או בכל תמורה שוות כסף אחרת!!)

אתר domi הממוקם בכתובת https://domi-live.com/ הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל-domi. תכונות מסוימות של האתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים, אשר יפורסמו באתר בקשר לתכונות אלו.

 

כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים הללו משולבים בהפניה בתנאים אלה.

 

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי התחברות לאתר, אתה תואם לתנאים אלה ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. אתה צריך להיות בן 18 לפחות כדי לגשת לאתר. אם אינך מסכים עם כל האמור בתנאים אלה, אל תיכנס ו/או תשתמש באתר.

 

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, ניתן לביטול, לגשת לאתר אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגבלות מסוימות.הזכויות שאושרו לך בתנאים אלה כפופות להגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תחכיר, תעביר, תקצה, תפיץ, תארח או תנצל את האתר באופן מסחרי; (ב) לא תשנה, תעשה יצירות נגזרות של, תפרק, הידור לאחור או תבצע הנדסה לאחור כל חלק של האתר; (ג) לא תיגש לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; וכן (ד) למעט האמור במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר שום חלק מהאתר בכל צורה או בכל אמצעי, אלא אם צוין אחרת, כל מהדורה עתידית, עדכון, או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות באתר חייבות להישמר בכל העותקים שלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה אליך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או כל חלק.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים כי לחברה לא תהיה כל מחויבות לספק לך תמיכה כלשהי בקשר עם האתר.

למעט כל תוכן משתמש שאתה עשוי לספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתוכנו הינן בבעלות החברה או הספקים של החברה. שים לב כי תנאים אלה והגישה לאתר אינם מקנים לך כל זכויות, בעלות או עניין או בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המתבטאות בסעיף 2.1. החברה וספקיה שומרים לעצמם את כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאים אלה.

תוכן משתמש

תוכן משתמש. "תוכן משתמש" פירושו כל מידע ותוכן שמשתמש מוסר לאתר. אתה אחראי באופן בלעדי לתוכן המשתמש שלך. אתה נושא בכל הסיכונים הקשורים לשימוש בתוכן המשתמש שלך. אתה מאשר בזאת שתוכן המשתמש שלך אינו מפר את מדיניות השימוש המקובל שלנו. אינך רשאי להציג או לרמוז בפני אחרים שתוכן המשתמש שלך מסופק, ממומן או מאושר בכל דרך שהיא על ידי החברה. מכיוון שאתה בלבד אחראי לתוכן המשתמש שלך, אתה עלול לחשוף את עצמך לאחריות. החברה אינה מחויבת לגבות כל תוכן משתמש שאתה מפרסם; כמו כן, תוכן המשתמש שלך עשוי להימחק בכל עת ללא הודעה מוקדמת אליך. אתה האחראי הבלעדי להכנת עותקי גיבוי משלך של תוכן המשתמש שלך אם תרצה בכך.

אתה מעניק בזאת לחברה רישיון עולמי בלתי הפיך, לא בלעדי, ללא תמלוגים ובתשלום מלא, לשכפל, להפיץ, להציג ולבצע בפומבי, להכין יצירות נגזרות של יצירות אחרות, לשלב אותן ביצירות אחרות, ולהשתמש ולנצל בכל דרך אחרת את תוכן המשתמש שלך, וכן להעניק רישיונות משנה של הזכויות לעיל, אך ורק למטרות הכללת תוכן המשתמש שלך באתר. אתה מוותר בזאת באופן בלתי הפיך על כל טענה וטענה בדבר זכויות מוסריות או ייחוס ביחס לתוכן המשתמש שלך.

מדיניות שימוש מקובל. התנאים הבאים מהווים את "מדיניות השימוש המקובל" שלנו: אתה מסכים לא להשתמש באתר כדי לאסוף, להעלות, לשדר, להציג או להפיץ כל תוכן משתמש (i) המפר כל זכות של צד שלישי או כל קניין רוחני או זכות קניינית; (ii) שהוא בלתי חוקי, מטריד, פוגעני, נזיקי, מאיים, מזיק, חודר לפרטיות של אחר, וולגרי, משמיץ, שקרי, מטעה בכוונה, מסחר לשון הרע, פורנוגרפי, מגונה, פוגעני בעליל, מקדם גזענות, קנאות, שנאה או פיזית פגיעה מכל סוג שהוא כנגד כל קבוצה או פרט; (iii) המזיק לקטינים בכל דרך שהיא; או (iv) המפר כל חוק, תקנה או חובות או הגבלות שהוטלו על ידי צד שלישי כלשהו.

בנוסף, אתה מסכים לא: (i) להעלות, לשדר או להפיץ לאתר או באמצעות תוכנה כלשהי שנועדה לפגוע או לשנות מערכת מחשב או נתונים; (ii) לשלוח דרך האתר פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, דואר זבל, דואר זבל, מכתבי שרשרת, מזימות פירמידה או כל צורה אחרת של הודעות שכפולות או לא רצויות; (iii) להשתמש באתר כדי לאסוף, לאסוף, לאסוף או להרכיב מידע או נתונים לגבי משתמשים אחרים ללא הסכמתם; (iv) להפריע, לשבש או ליצור עומס מופרז על שרתים או רשתות המחוברות לאתר, או להפר את התקנות, המדיניות או הנהלים של רשתות כאלה; (v) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר, בין אם באמצעות כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר; (vi) להטריד או להפריע לשימוש והנאתו של כל משתמש אחר מהאתר;

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסקור כל תוכן משתמש, ולחקור ו/או לנקוט נגדך צעדים מתאימים לפי שיקול דעתנו הבלעדי אם אתה מפר את מדיניות השימוש המקובל או כל הוראה אחרת של תנאים אלה או יוצר אחריות אחרת עבורנו או עבור כל אדם אחר. פעולה כזו עשויה לכלול הסרה או שינוי של תוכן המשתמש שלך, סיום חשבונך בהתאם לסעיף 8 ו/או דיווח עליך לרשויות אכיפת החוק.

אם אתה מספק לחברה משוב או הצעות כלשהן בנוגע לאתר, אתה מקצה לחברה בזאת את כל הזכויות במשוב כזה ומסכים שלחברה תהיה הזכות להשתמש ולנצל באופן מלא את המשוב והמידע הקשור אליו בכל דרך שהיא תמצא לנכון. החברה תתייחס לכל משוב שתספק לחברה כלא סודי ולא קנייני.

אתה מסכים לשפות ולחזק את החברה ואת נושאי המשרה, עובדיה וסוכניה, לרבות עלויות ושכר טרחת עורכי דין, מכל טענה או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו עקב או הנובעות מ(א) השימוש שלך באתר, (ב) ההפרה שלך של תנאים אלה, (ג) הפרת החוקים או התקנות החלים או (ד) תוכן המשתמש שלך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה עם הגנתנו על טענות אלו. אתה מסכים לא להסדיר שום עניין ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. החברה תעשה מאמצים סבירים כדי להודיע ​​לך על כל תביעה, פעולה או הליך שכאלה עם היוודע הדבר.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צד שלישי ו/או להציג פרסומות עבור צדדים שלישיים. קישורים ומודעות של צד שלישי כאלה אינם בשליטתה של החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישור ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה רק לנוחיותך, ואינה בודקת, מאשרת, מפקחת, תומכת, מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך הבלעדית, ועליך לנקוט רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת בעשייתך. כאשר אתה לוחץ על כל אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, חלים התנאים והמדיניות של הצד השלישי הרלוונטיים, לרבות נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים של הצד השלישי.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. מכיוון שאיננו שולטים בתוכן המשתמש, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לכל תוכן משתמש, בין אם מסופק על ידך או על ידי אחרים. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מכל אינטראקציה כזו. אם יש מחלוקת בינך לבין משתמש כלשהו באתר, איננו מחויבים להיות מעורבים.

אתה משחרר בזאת ומפטר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה שלנו, עובדינו, סוכנינו, היורשים והשליחים שלנו, ובכך מוותר ומוותר על כל מחלוקת, תביעה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, חבות בעבר, בהווה ובעתיד, פעולה ועילת תביעה מכל סוג ומכל טבע, שנוצרה או נובעת במישרין או בעקיפין מתוך האתר, או הנוגעת במישרין או בעקיפין אליו. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף 1542 בקוד האזרחי של קליפורניה בהקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו חל על תביעות שהנושה אינו יודע או חושד כי קיימות לטובתו ב- מועד ביצוע השחרור, שאם היה ידוע לו בוודאי השפיע באופן מהותי על הסדר שלו עם החייב".

עוגיות ומשואות אינטרנט. כמו כל אתר אחר, Sngine משתמש ב'עוגיות'. עוגיות אלו משמשות לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים, והדפים באתר שאליהם המבקר ניגש או ביקר. המידע משמש כדי לייעל את חוויית המשתמשים על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו על סמך סוג הדפדפן של המבקרים ו/או מידע אחר.

Google DoubleClick DART Cookie. Google היא אחת מספקיות צד שלישי באתר שלנו. הוא גם משתמש בקובצי Cookie, הידועים כקובצי DART, כדי להציג מודעות למבקרים באתר שלנו על סמך ביקורם ב-www.website.com ובאתרים אחרים באינטרנט. עם זאת, מבקרים עשויים לבחור לדחות את השימוש בעוגיות DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות ורשת התוכן של Google בכתובת האתר הבאה - https://policies.google.com/technologies/ads

שותפי הפרסום שלנו. חלק מהמפרסמים באתר שלנו עשויים להשתמש בעוגיות ובמשואות אינטרנט. שותפי הפרסום שלנו מפורטים להלן. לכל אחד משותפי הפרסום שלנו יש מדיניות פרטיות משלו למדיניות שלהם בנושא נתוני משתמשים. לגישה קלה יותר, צירפנו היפר קישור למדיניות הפרטיות שלהם למטה.

גוגל

https://policies.google.com/technologies/ads

כתבי ויתור

האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין", והחברה והספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות כל אחריות או תנאי סחירות. , התאמה למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי-הפרה. אנחנו והספקים שלנו לא מתחייבים שהאתר יעמוד בדרישות שלך, יהיה זמין ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות, או יהיה מדויק, אמין, נקי מוירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי , או בטוח. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כאמור מוגבלת לתקופה של תשעים (90) יום מתאריך השימוש הראשון.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההחרגה שלעיל לא תחול עליך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על משך הזמן של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.

הגבלת אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין אבדן רווחים, אובדן נתונים, עלויות רכישת מוצרים חלופיים, או כל עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים או קשורים לתנאים אלה או מהשימוש שלך באתר, או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם הודע לחברה על האפשרות של נזקים כאלה. הגישה והשימוש באתר הינם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובע מכך.

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, על אף כל דבר אחר הכלול במסמך זה, אחריותנו כלפיך לכל נזק הנובע או קשור להסכם זה, תהיה מוגבלת בכל עת למקסימום של חמישים דולר אמריקאי (50 דולר ארה"ב). קיומה של יותר מתביעה אחת לא יגדיל את הגבול הזה. אתה מסכים שלספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה או ההחרגה שלעיל לא יחולו עליך.

תקופה וסיום.בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. אנו רשאים להשעות או להפסיק את זכויותיך להשתמש באתר בכל עת מכל סיבה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות עבור כל שימוש באתר תוך הפרה של תנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו יסתיימו לאלתר. אתה מבין שכל סיום חשבונך עשוי לכלול מחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע הפעילים שלנו. לחברה לא תהיה כל אחריות כלפיך בגין כל סיום זכויותיך על פי תנאים אלה. גם לאחר שהזכויות שלך על פי תנאים אלה יבוטלו, ההוראות הבאות של תנאים אלה יישארו בתוקף: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.

מדיניות זכויות יוצרים.

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת מהמשתמשים באתר שלנו לעשות את אותו הדבר. בהקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המכבדת את חוק זכויות היוצרים, המאפשרת הסרה של כל חומר המפר וסיום של משתמשים באתר המקוון שלנו המפרים שוב ושוב של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אם אתה סבור שאחד מהמשתמשים שלנו, באמצעות השימוש באתר שלנו, מפר שלא כדין את זכויות היוצרים ביצירה, וברצונך להסיר את החומר המפר לכאורה, המידע הבא בצורת הודעה בכתב (בהתאם ל-17 USC § 512(c)) יש לספק לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו:

החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;

זיהוי היצירה/ות המוגנים בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו;

זיהוי החומר בשירותים שלנו שלטענתך מפר ושאתה מבקש מאיתנו להסיר;

מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;

הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;

הצהרה שאתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר הפוגע אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או על פי החוק; ו

הצהרה שהמידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש של עדות שקר, שאתה הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

לידיעתך, בהתאם ל-17 USC § 512(f), כל מצג שווא של עובדה מהותית בהודעה כתובה מטיל באופן אוטומטי את הצד המתלונן לאחריות לכל נזק, עלויות ושכר טרחת עורך דין שייגרמו לנו בקשר עם ההודעה הכתובה והטענה של הפרת זכויות יוצרים.

כללי

תנאים אלה כפופים לשינויים מדי פעם, ואם נעשה שינויים מהותיים, אנו עשויים להודיע ​​לך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו/או על ידי פרסום בולט של הודעה על השינויים שלנו אֲתַר. אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו אינה תקפה, שליחת הדואר האלקטרוני המכיל הודעה כזו תהווה בכל זאת הודעה יעילה על השינויים המתוארים בהודעה. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף במוקדם מבין שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני אליך או שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר פרסום ההודעה שלנו על השינויים באתר שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו. המשך השימוש באתר שלנו לאחר הודעה על שינויים כאלה יעיד על הסכמתך לשינויים אלה ועל הסכמתך להיות כפוף לתנאים וההגבלות של שינויים אלה. 

The domi website located at https://domi-live.com/ is a copyrighted work belonging to Sngine. Certain features of the Site may be subject to additional guidelines, terms, or rules, which will be posted on the Site in connection with such features.

All such additional terms, guidelines, and rules are incorporated by reference into these Terms.

These Terms of Use described the legally binding terms and conditions that oversee your use of the Site. BY LOGGING INTO THE SITE, YOU ARE BEING COMPLIANT THAT THESE TERMS and you represent that you have the authority and capacity to enter into these Terms. YOU SHOULD BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE TO ACCESS THE SITE. IF YOU DISAGREE WITH ALL OF THE PROVISION OF THESE TERMS, DO NOT LOG INTO AND/OR USE THE SITE.

These terms require the use of arbitration Section 10.2 on an individual basis to resolve disputes and also limit the remedies available to you in the event of a dispute.

Access to the Site

Subject to these Terms. Company grants you a non-transferable, non-exclusive, revocable, limited license to access the Site solely for your own personal, noncommercial use.

Certain Restrictions. The rights approved to you in these Terms are subject to the following restrictions: (a) you shall not sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, host, or otherwise commercially exploit the Site; (b) you shall not change, make derivative works of, disassemble, reverse compile or reverse engineer any part of the Site; (c) you shall not access the Site in order to build a similar or competitive website; and (d) except as expressly stated herein, no part of the Site may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means unless otherwise indicated, any future release, update, or other addition to functionality of the Site shall be subject to these Terms.  All copyright and other proprietary notices on the Site must be retained on all copies thereof.

Company reserves the right to change, suspend, or cease the Site with or without notice to you.  You approved that Company will not be held liable to you or any third-party for any change, interruption, or termination of the Site or any part.

No Support or Maintenance. You agree that Company will have no obligation to provide you with any support in connection with the Site.

Excluding any User Content that you may provide, you are aware that all the intellectual property rights, including copyrights, patents, trademarks, and trade secrets, in the Site and its content are owned by Company or Company’s suppliers. Note that these Terms and access to the Site do not give you any rights, title or interest in or to any intellectual property rights, except for the limited access rights expressed in Section 2.1. Company and its suppliers reserve all rights not granted in these Terms.

User Content

User Content. "User Content" means any and all information and content that a user submits to the Site. You are exclusively responsible for your User Content. You bear all risks associated with use of your User Content.  You hereby certify that your User Content does not violate our Acceptable Use Policy.  You may not represent or imply to others that your User Content is in any way provided, sponsored or endorsed by Company. Because you alone are responsible for your User Content, you may expose yourself to liability. Company is not obliged to backup any User Content that you post; also, your User Content may be deleted at any time without prior notice to you. You are solely responsible for making your own backup copies of your User Content if you desire.

You hereby grant to Company an irreversible, nonexclusive, royalty-free and fully paid, worldwide license to reproduce, distribute, publicly display and perform, prepare derivative works of, incorporate into other works, and otherwise use and exploit your User Content, and to grant sublicenses of the foregoing rights, solely for the purposes of including your User Content in the Site.  You hereby irreversibly waive any claims and assertions of moral rights or attribution with respect to your User Content.

Acceptable Use Policy. The following terms constitute our "Acceptable Use Policy": You agree not to use the Site to collect, upload, transmit, display, or distribute any User Content (i) that violates any third-party right or any intellectual property or proprietary right; (ii) that is unlawful, harassing, abusive, tortious, threatening, harmful, invasive of another’s privacy, vulgar, defamatory, false, intentionally misleading, trade libelous, pornographic, obscene, patently offensive, promotes racism, bigotry, hatred, or physical harm of any kind against any group or individual; (iii) that is harmful to minors in any way; or (iv) that is in violation of any law, regulation, or obligations or restrictions imposed by any third party.

In addition, you agree not to: (i) upload, transmit, or distribute to or through the Site any software intended to damage or alter a computer system or data; (ii) send through the Site unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, or any other form of duplicative or unsolicited messages; (iii) use the Site to harvest, collect, gather or assemble information or data regarding other users without their consent; (iv) interfere with, disrupt, or create an undue burden on servers or networks connected to the Site, or violate the regulations, policies or procedures of such networks; (v) attempt to gain unauthorized access to the Site, whether through password mining or any other means; (vi) harass or interfere with any other user’s use and enjoyment of the Site; or (vi) use software or automated agents or scripts to produce multiple accounts on the Site, or to generate automated searches, requests, or queries to the Site.

We reserve the right to review any User Content, and to investigate and/or take appropriate action against you in our sole discretion if you violate the Acceptable Use Policy or any other provision of these Terms or otherwise create liability for us or any other person. Such action may include removing or modifying your User Content, terminating your Account in accordance with Section 8, and/or reporting you to law enforcement authorities.

If you provide Company with any feedback or suggestions regarding the Site, you hereby assign to Company all rights in such Feedback and agree that Company shall have the right to use and fully exploit such Feedback and related information in any manner it believes appropriate.  Company will treat any Feedback you provide to Company as non-confidential and non-proprietary.

You agree to indemnify and hold Company and its officers, employees, and agents harmless, including costs and attorneys’ fees, from any claim or demand made by any third-party due to or arising out of (a) your use of the Site, (b) your violation of these Terms, (c) your violation of applicable laws or regulations or (d) your User Content.  Company reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate with our defense of these claims.  You agree not to settle any matter without the prior written consent of Company.  Company will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action or proceeding upon becoming aware of it.

Third-Party Links & Ads; Other Users

Third-Party Links & Ads. The Site may contain links to third-party websites and services, and/or display advertisements for third-parties.  Such Third-Party Links & Ads are not under the control of Company, and Company is not responsible for any Third-Party Links & Ads.  Company provides access to these Third-Party Links & Ads only as a convenience to you, and does not review, approve, monitor, endorse, warrant, or make any representations with respect to Third-Party Links & Ads.  You use all Third-Party Links & Ads at your own risk, and should apply a suitable level of caution and discretion in doing so. When you click on any of the Third-Party Links & Ads, the applicable third party’s terms and policies apply, including the third party’s privacy and data gathering practices.

Other Users. Each Site user is solely responsible for any and all of its own User Content.  Because we do not control User Content, you acknowledge and agree that we are not responsible for any User Content, whether provided by you or by others.  You agree that Company will not be responsible for any loss or damage incurred as the result of any such interactions.  If there is a dispute between you and any Site user, we are under no obligation to become involved.

You hereby release and forever discharge the Company and our officers, employees, agents, successors, and assigns from, and hereby waive and relinquish, each and every past, present and future dispute, claim, controversy, demand, right, obligation, liability, action and cause of action of every kind and nature, that has arisen or arises directly or indirectly out of, or that relates directly or indirectly to, the Site. If you are a California resident, you hereby waive California civil code section 1542 in connection with the foregoing, which states: "a general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor."

Cookies and Web Beacons. Like any other website, Sngine uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Google DoubleClick DART Cookie. Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our Advertising Partners. Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Disclaimers

The site is provided on an "as-is" and "as available" basis, and company and our suppliers expressly disclaim any and all warranties and conditions of any kind, whether express, implied, or statutory, including all warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title, quiet enjoyment, accuracy, or non-infringement.  We and our suppliers make not guarantee that the site will meet your requirements, will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis, or will be accurate, reliable, free of viruses or other harmful code, complete, legal, or safe.  If applicable law requires any warranties with respect to the site, all such warranties are limited in duration to ninety (90) days from the date of first use.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.  Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Limitation on Liability

To the maximum extent permitted by law, in no event shall company or our suppliers be liable to you or any third-party for any lost profits, lost data, costs of procurement of substitute products, or any indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages arising from or relating to these terms or your use of, or incapability to use the site even if company has been advised of the possibility of such damages.  Access to and use of the site is at your own discretion and risk, and you will be solely responsible for any damage to your device or computer system, or loss of data resulting therefrom.

To the maximum extent permitted by law, notwithstanding anything to the contrary contained herein, our liability to you for any damages arising from or related to this agreement, will at all times be limited to a maximum of fifty U.S. dollars (u.s. $50). The existence of more than one claim will not enlarge this limit.  You agree that our suppliers will have no liability of any kind arising from or relating to this agreement.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Term and Termination. Subject to this Section, these Terms will remain in full force and effect while you use the Site.  We may suspend or terminate your rights to use the Site at any time for any reason at our sole discretion, including for any use of the Site in violation of these Terms.  Upon termination of your rights under these Terms, your Account and right to access and use the Site will terminate immediately.  You understand that any termination of your Account may involve deletion of your User Content associated with your Account from our live databases.  Company will not have any liability whatsoever to you for any termination of your rights under these Terms.  Even after your rights under these Terms are terminated, the following provisions of these Terms will remain in effect: Sections 2 through 2.5, Section 3 and Sections 4 through 10.

Copyright Policy.

Company respects the intellectual property of others and asks that users of our Site do the same.  In connection with our Site, we have adopted and implemented a policy respecting copyright law that provides for the removal of any infringing materials and for the termination of users of our online Site who are repeated infringers of intellectual property rights, including copyrights.  If you believe that one of our users is, through the use of our Site, unlawfully infringing the copyright(s) in a work, and wish to have the allegedly infringing material removed, the following information in the form of a written notification (pursuant to 17 U.S.C. § 512(c)) must be provided to our designated Copyright Agent:

  • your physical or electronic signature;
  • identification of the copyrighted work(s) that you claim to have been infringed;
  • identification of the material on our services that you claim is infringing and that you request us to remove;
  • sufficient information to permit us to locate such material;
  • your address, telephone number, and e-mail address;
  • a statement that you have a good faith belief that use of the objectionable material is not authorized by the copyright owner, its agent, or under the law; and
  • a statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are either the owner of the copyright that has allegedly been infringed or that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Please note that, pursuant to 17 U.S.C. § 512(f), any misrepresentation of material fact in a written notification automatically subjects the complaining party to liability for any damages, costs and attorney’s fees incurred by us in connection with the written notification and allegation of copyright infringement.

General

These Terms are subject to occasional revision, and if we make any substantial changes, we may notify you by sending you an e-mail to the last e-mail address you provided to us and/or by prominently posting notice of the changes on our Site.  You are responsible for providing us with your most current e-mail address.  In the event that the last e-mail address that you have provided us is not valid our dispatch of the e-mail containing such notice will nonetheless constitute effective notice of the changes described in the notice.  Any changes to these Terms will be effective upon the earliest of thirty (30) calendar days following our dispatch of an e-mail notice to you or thirty (30) calendar days following our posting of notice of the changes on our Site.  These changes will be effective immediately for new users of our Site.  Continued use of our Site following notice of such changes shall indicate your acknowledgement of such changes and agreement to be bound by the terms and conditions of such changes. Dispute Resolution. Please read this Arbitration Agreement carefully. It is part of your contract with Company and affects your rights.  It contains procedures for MANDATORY BINDING ARBITRATION AND A CLASS ACTION WAIVER.

Applicability of Arbitration Agreement. All claims and disputes in connection with the Terms or the use of any product or service provided by the Company that cannot be resolved informally or in small claims court shall be resolved by binding arbitration on an individual basis under the terms of this Arbitration Agreement.  Unless otherwise agreed to, all arbitration proceedings shall be held in English.  This Arbitration Agreement applies to you and the Company, and to any subsidiaries, affiliates, agents, employees, predecessors in interest, successors, and assigns, as well as all authorized or unauthorized users or beneficiaries of services or goods provided under the Terms.

Notice Requirement and Informal Dispute Resolution. Before either party may seek arbitration, the party must first send to the other party a written Notice of Dispute describing the nature and basis of the claim or dispute, and the requested relief.  A Notice to the Company should be sent to: Sngine. After the Notice is received, you and the Company may attempt to resolve the claim or dispute informally.  If you and the Company do not resolve the claim or dispute within thirty (30) days after the Notice is received, either party may begin an arbitration proceeding.  The amount of any settlement offer made by any party may not be disclosed to the arbitrator until after the arbitrator has determined the amount of the award to which either party is entitled.

Arbitration Rules. Arbitration shall be initiated through the American Arbitration Association, an established alternative dispute resolution provider that offers arbitration as set forth in this section.  If AAA is not available to arbitrate, the parties shall agree to select an alternative ADR Provider.  The rules of the ADR Provider shall govern all aspects of the arbitration except to the extent such rules are in conflict with the Terms.  The AAA Consumer Arbitration Rules governing the arbitration are available online at adr.org or by calling the AAA at 1-800-778-7879.  The arbitration shall be conducted by a single, neutral arbitrator.  Any claims or disputes where the total amount of the award sought is less than Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) may be resolved through binding non-appearance-based arbitration, at the option of the party seeking relief.  For claims or disputes where the total amount of the award sought is Ten Thousand U.S. Dollars (US $10,000.00) or more, the right to a hearing will be determined by the Arbitration Rules.  Any hearing will be held in a location within 100 miles of your residence, unless you reside outside of the United States, and unless the parties agree otherwise.  If you reside outside of the U.S., the arbitrator shall give the parties reasonable notice of the date, time and place of any oral hearings. Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.  If the arbitrator grants you an award that is greater than the last settlement offer that the Company made to you prior to the initiation of arbitration, the Company will pay you the greater of the award or $2,500.00.  Each party shall bear its own costs and disbursements arising out of the arbitration and shall pay an equal share of the fees and costs of the ADR Provider.

Additional Rules for Non-Appearance Based Arbitration. If non-appearance based arbitration is elected, the arbitration shall be conducted by telephone, online and/or based solely on written submissions; the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration.  The arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise agreed by the parties.

Time Limits. If you or the Company pursues arbitration, the arbitration action must be initiated and/or demanded within the statute of limitations and within any deadline imposed under the AAA Rules for the pertinent claim.

Authority of Arbitrator. If arbitration is initiated, the arbitrator will decide the rights and liabilities of you and the Company, and the dispute will not be consolidated with any other matters or joined with any other cases or parties.  The arbitrator shall have the authority to grant motions dispositive of all or part of any claim.  The arbitrator shall have the authority to award monetary damages, and to grant any non-monetary remedy or relief available to an individual under applicable law, the AAA Rules, and the Terms.  The arbitrator shall issue a written award and statement of decision describing the essential findings and conclusions on which the award is based.  The arbitrator has the same authority to award relief on an individual basis that a judge in a court of law would have.  The award of the arbitrator is final and binding upon you and the Company.

Waiver of Jury Trial. THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, instead electing that all claims and disputes shall be resolved by arbitration under this Arbitration Agreement.  Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less expensive than rules applicable in a court and are subject to very limited review by a court.  In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, YOU AND THE COMPANY WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, instead electing that the dispute be resolved by a judge.

Waiver of Class or Consolidated Actions. All claims and disputes within the scope of this arbitration agreement must be arbitrated or litigated on an individual basis and not on a class basis, and claims of more than one customer or user cannot be arbitrated or litigated jointly or consolidated with those of any other customer or user.

Confidentiality. All aspects of the arbitration proceeding shall be strictly confidential.  The parties agree to maintain confidentiality unless otherwise required by law.  This paragraph shall not prevent a party from submitting to a court of law any information necessary to enforce this Agreement, to enforce an arbitration award, or to seek injunctive or equitable relief.

Severability. If any part or parts of this Arbitration Agreement are found under the law to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, then such specific part or parts shall be of no force and effect and shall be severed and the remainder of the Agreement shall continue in full force and effect.

Right to Waive. Any or all of the rights and limitations set forth in this Arbitration Agreement may be waived by the party against whom the claim is asserted.  Such waiver shall not waive or affect any other portion of this Arbitration Agreement.

Survival of Agreement. This Arbitration Agreement will survive the termination of your relationship with Company.

Small Claims Court. Nonetheless the foregoing, either you or the Company may bring an individual action in small claims court.

Emergency Equitable Relief. Anyhow the foregoing, either party may seek emergency equitable relief before a state or federal court in order to maintain the status quo pending arbitration.  A request for interim measures shall not be deemed a waiver of any other rights or obligations under this Arbitration Agreement.

Claims Not Subject to Arbitration. Notwithstanding the foregoing, claims of defamation, violation of the Computer Fraud and Abuse Act, and infringement or misappropriation of the other party’s patent, copyright, trademark or trade secrets shall not be subject to this Arbitration Agreement.

In any circumstances where the foregoing Arbitration Agreement permits the parties to litigate in court, the parties hereby agree to submit to the personal jurisdiction of the courts located within Netherlands County, California, for such purposes.

The Site may be subject to U.S. export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries. You agree not to export, re-export, or transfer, directly or indirectly, any U.S. technical data acquired from Company, or any products utilizing such data, in violation of the United States export laws or regulations.

Company is located at the address in Section 10.8. If you are a California resident, you may report complaints to the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Product of the California Department of Consumer Affairs by contacting them in writing at 400 R Street, Sacramento, CA 95814, or by telephone at (800) 952-5210.

Electronic Communications. The communications between you and Company use electronic means, whether you use the Site or send us emails, or whether Company posts notices on the Site or communicates with you via email. For contractual purposes, you (a) consent to receive communications from Company in an electronic form; and (b) agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures, and other communications that Company provides to you electronically satisfy any legal obligation that such communications would satisfy if it were be in a hard copy writing.

Entire Terms. These Terms constitute the entire agreement between you and us regarding the use of the Site. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms shall not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. The word "including" means "including without limitation". If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, the other provisions of these Terms will be unimpaired and the invalid or unenforceable provision will be deemed modified so that it is valid and enforceable to the maximum extent permitted by law.  Your relationship to Company is that of an independent contractor, and neither party is an agent or partner of the other.  These Terms, and your rights and obligations herein, may not be assigned, subcontracted, delegated, or otherwise transferred by you without Company’s prior written consent, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be null and void.  Company may freely assign these Terms.  The terms and conditions set forth in these Terms shall be binding upon assignees.

Your Privacy. Please read our Privacy Policy.

Copyright/Trademark Information. Copyright ©. All rights reserved.  All trademarks, logos and service marks displayed on the Site are our property or the property of other third-parties. You are not permitted to use these Marks without our prior written consent or the consent of such third party which may own the Marks.